Taula Social del Canvi Climàtic

Article 31. La Taula Social del Canvi Climàtic

1. La Taula Social del Canvi Climàtic és un òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic que canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

2. Corresponen a la Taula Social del Canvi Climàtic les funcions següents:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.

b) L’anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació climàtica, sobre les actualitzacions i revisions de la dita planificació, sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació i en matèria de pressupostos de carboni.

c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada.

3. La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic s’han de determinar per reglament. Aquest reglament ha de garantir que en la composició de la Taula hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més representatives dels àmbits de l’Administració local, de la recerca, empresarial, professional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.